• ખેર
  • કૃત્રિમ ક્વાર્ટઝ સ્લેબ
કૃત્રિમ ક્વાર્ટઝ સ્લેબ
  • કૃત્રિમ ક્વાર્ટઝ સ્લેબ
    Artificial Quartz Slab Artificial Quartz Slab is a 94% combination of natural quartz and other raw materials that are extraordinarily hard and resilient. These characteristics combine to create an ideal surface for kitchen countertops, bathrooms, flooring and wall siding. Artificial Quartz Slab is a surface material with outstanding properties created…
  • Artificial Quartz Stone Slab
    Artificial Quartz Stone Slab Artificial Quartz Stone Slab is the ultimate combination of nature and technology. બિન-છિદ્રાળુ, સ્ક્રેચ પ્રતિરોધક અને સ્ટેન માટે અત્યંત પ્રતિરોધક, Artificial Quartz Stone retains its beauty without sealants or waxes and almost maintenance-free. કોઈપણ આંતરિક જગ્યા માટે આદર્શ, Artificial Quartz Stone surfaces have four times the…
1 પાનું 1 નું 1
તમારો સંદેશ અમને મોકલો:
હવે પૂછો
હવે પૂછો