• නිවස
  • කෘතිම කිරිගරු Count කවුන්ටරය
කෘතිම කිරිගරු Count කවුන්ටරය
  • කෘතිම කිරිගරු Cabinet කැබිනට් කවුන්ටරය
    Artificial Marble Cabinet Countertop Artificial Marble Cabinet Countertop is made by artificial marble stone. Artificial Marble Stone, සිහින් ව තලන ලද ග්‍රැනයිට් සහ සිමෙන්ති වලින් සමන්විතය, යන්ත්‍ර සූත්‍ර මඟින් තුනෙන් එකකට සමානුපාතිකව ප්‍රවේශමෙන් මිශ්‍ර කර අවශ්‍ය හැඩයේ අච්චු වල දමා ගන්න. When the blocks are set hard the molds…
  • කෘතිම කිරිගරු Engine ඉංජිනේරු ගල් කවුන්ටර
    Artificial Marble Engineered Stone Countertops Artificial Marble Stone, සිහින් ව තලන ලද ග්‍රැනයිට් සහ සිමෙන්ති වලින් සමන්විතය, යන්ත්‍ර සූත්‍ර මඟින් තුනෙන් එකකට සමානුපාතිකව ප්‍රවේශමෙන් මිශ්‍ර කර අවශ්‍ය හැඩයේ අච්චු වල දමා ගන්න. When the blocks are set hard the molds are loosened and the blocks placed in a solution…
1 පිටුව 1 වල 1
ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:
දැන් විමසන්න
දැන් විමසන්න