කවුන්ටරය
 • ක්වාර්ට්ස් මුළුතැන්ගෙයි කවුන්ටරය
  Quartz Kitchen Countertop Arabescato Artificial Marble Stone Basin, සිහින් ව තලන ලද ග්‍රැනයිට් සහ සිමෙන්ති වලින් සමන්විතය, carefully mixed by machinery in the proportions of three to one and cast in molds of the required shape.When the blocks are set hard the molds are loosened and the blocks placed in a solution of…
 • ක්වාර්ට්ස් මුළුතැන්ගෙයි කවුන්ටරය
  Quartz Kitchen Countertop Quartz Stone Countertop the mood is to enjoy, the classic begins with the classic, not the classic, Quartz Stone Countertop is the good bar made by heart, the customization is for your personality needs, you can customize different sizes. Quartz Stone no color difference, no radiation, high…
 • කෘතිම කිරිගරු Cabinet කැබිනට් කවුන්ටරය
  Artificial Marble Cabinet Countertop Artificial Marble Cabinet Countertop is made by artificial marble stone. Artificial Marble Stone, සිහින් ව තලන ලද ග්‍රැනයිට් සහ සිමෙන්ති වලින් සමන්විතය, යන්ත්‍ර සූත්‍ර මඟින් තුනෙන් එකකට සමානුපාතිකව ප්‍රවේශමෙන් මිශ්‍ර කර අවශ්‍ය හැඩයේ අච්චු වල දමා ගන්න. When the blocks are set hard the molds…
 • කෘතිම කිරිගරු Engine ඉංජිනේරු ගල් කවුන්ටර
  Artificial Marble Engineered Stone Countertops Artificial Marble Stone, සිහින් ව තලන ලද ග්‍රැනයිට් සහ සිමෙන්ති වලින් සමන්විතය, යන්ත්‍ර සූත්‍ර මඟින් තුනෙන් එකකට සමානුපාතිකව ප්‍රවේශමෙන් මිශ්‍ර කර අවශ්‍ය හැඩයේ අච්චු වල දමා ගන්න. When the blocks are set hard the molds are loosened and the blocks placed in a solution…
 • ස්වාභාවික කිරිගරු St ගල් කවුන්ටර
  Natural Marble Stone Countertops Marble is a metamorphic rock composed of recrystallized carbonate minerals, most commonly calcite and dolomite. Because the main composition of marble is calcium carbonate (CaCO3), it is much softer than granite. Marble ranks about 4 on the Mohs mineral hardness scale. It comes in a wide…
 • කිරිගරු T මේස කවුන්ටරය
  Marble Table Countertop Marble Table Countertop is quarried from mountains around the world. Admired for its beauty and elegance, Marble Table Countertop is suitable for most urban homes and has maintained its popularity over the years. This provision of mother nature is unique in style for each and every piece…
 • ස්වාභාවික කිරිගරු St කවුන්ටරය
  Natural Marble Stone Countertop Marble is a metamorphic rock composed of recrystallized carbonate minerals, most commonly calcite and dolomite. Because the main component of marble is calcium carbonate (CaCO3), it is much softer than granite. Marble ranks about 4 on the Mohs mineral hardness scale. It comes in a wide variety…
 • ක්වාර්ට්ස් මුළුතැන්ගෙයි කවුන්ටර
  Quartz Kitchen Countertops Quartz for kitchen countertops is manmade, crafted from a mix of crushed stones, bits of recycled materials like ceramic, glass and silica as well as polymers that bind them together to give the appearance of natural stone. This engineered composite is a lot hardier though, and is…
1 පිටුව 1 වල 1
ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:
දැන් විමසන්න
දැන් විමසන්න