• නිවස
 • කිරිගරුble නිෂ්පාදකයා
කිරිගරුble නිෂ්පාදකයා
 • අරාබෙස්කාටෝ කෘතිම කිරිගරු stone ගල් ද්‍රෝණිය
  Arabescato Artificial Marble Stone Basin Arabescato Artificial Marble Stone Basin, සිහින් ව තලන ලද ග්‍රැනයිට් සහ සිමෙන්ති වලින් සමන්විතය, යන්ත්‍ර සූත්‍ර මඟින් තුනෙන් එකකට සමානුපාතිකව ප්‍රවේශමෙන් මිශ්‍ර කර අවශ්‍ය හැඩයේ අච්චු වල දමා ගන්න. කුට්ටි තද කළ විට අච්චු ලිහිල් කර කුට්ටි තැන්පත් කරනු ලැබේ ...
 • ධාන්ය සුදු කෘතිම කිරිගරු sla ස්ලැබ්
  Grain White Artificial Marble Slab Grain White Artificial Marble Slab is a composite material comprising marble powder and resin. Artificial Marble Stone is resistant to these risks and offered in a larger selection of colors and patterns often at a lower cost than natural stone. Most engineered stone is manufactured…
 • ඉතාලියේ රෝස් කෘතිම කිරිගරු sla ස්ලැබ්
  Italy Rose Artificial Marble Slab Italy Rose Artificial Marble Stone, සිහින් ව තලන ලද ග්‍රැනයිට් සහ සිමෙන්ති වලින් සමන්විතය, යන්ත්‍ර සූත්‍ර මඟින් තුනෙන් එකකට සමානුපාතිකව ප්‍රවේශමෙන් මිශ්‍ර කර අවශ්‍ය හැඩයේ අච්චු වල දමා ගන්න. කුට්ටි තද කළ විට අච්චු ලිහිල් කර කුට්ටි තැන්පත් කරනු ලැබේ ...
 • Factory Wholesale Marble Tile
  Factory Wholesale Marble Tile Polished Crystal white marble flooring and wall also called China Carrara white and China Arabescato marble flooring and wall. It has changeable surface, from yellow tendons line to gray line, with texture like clouds or river. Many sizes and thickness available and can be widely used as building facades (such…
 • ඉතාලියේ අළු කෘතිම කිරිගරු sla ස්ලැබ්
  Italy Grey Artificial Marble Slab Product Introductions Product Name Italy Grey Artificial Marble Slab Material Man Made Stone, Engineered Stone Surface Polished, හොනඩ්, දැල්වුණි, and etc Thickness 16mm, 18මි.මී., 20මි.මී., 30මි.මී., 50මි.මී., and etc Size 2400mmX1600mm, 2700mmX1800mm, 3200mmX1600mm Sample Available Application Floor, කවුන්ටරය, ටයිල්, වැනිටි ටොප්, Background Wall, and etc…
 • ඩෝරා අළු වලාකුළු කෘතිම කිරිගරු sla ස්ලැබ්
  Dora Grey Cloud Artificial Marble Slab Dora Grey Cloud Artificial marble is made of natural marble or granite gravel as a filler, with cement, gypsum and unsaturated. A polyester resin as a binder, by mixing molding, grinding and polishing made. So artificial marble has many natural marble characteristics, such as…
 • Natural Marble Tiles
  Natural Marble Tiles Nature Marble Carrara White Marble: Durable – One of the most durable natural stone out there. Marble has been used for numerous centuries in countless buildings, many of which is still standing until today. Timeless, Unique and Beautiful – Has classic, timeless beauty. Natural marble has been used…
 • කෘතිම කිරිගරු Cabinet කැබිනට් කවුන්ටරය
  Artificial Marble Cabinet Countertop Artificial Marble Cabinet Countertop is made by artificial marble stone. Artificial Marble Stone, සිහින් ව තලන ලද ග්‍රැනයිට් සහ සිමෙන්ති වලින් සමන්විතය, යන්ත්‍ර සූත්‍ර මඟින් තුනෙන් එකකට සමානුපාතිකව ප්‍රවේශමෙන් මිශ්‍ර කර අවශ්‍ය හැඩයේ අච්චු වල දමා ගන්න. When the blocks are set hard the molds…
 • කෘතිම කිරිගරුඬ ගල් වැනිටි ටොප්
  Artificial Marble Stone Vanity Top Artificial Marble Stone Vanity Top, සිහින් ව තලන ලද ග්‍රැනයිට් සහ සිමෙන්ති වලින් සමන්විතය, යන්ත්‍ර සූත්‍ර මඟින් තුනෙන් එකකට සමානුපාතිකව ප්‍රවේශමෙන් මිශ්‍ර කර අවශ්‍ය හැඩයේ අච්චු වල දමා ගන්න. කුට්ටි තද කළ විට අච්චු ලිහිල් කර කුට්ටි තැන්පත් කරනු ලැබේ ...
 • කෘතිම කිරිගරු Engine ඉංජිනේරු ගල් කවුන්ටර
  Artificial Marble Engineered Stone Countertops Artificial Marble Stone, සිහින් ව තලන ලද ග්‍රැනයිට් සහ සිමෙන්ති වලින් සමන්විතය, යන්ත්‍ර සූත්‍ර මඟින් තුනෙන් එකකට සමානුපාතිකව ප්‍රවේශමෙන් මිශ්‍ර කර අවශ්‍ය හැඩයේ අච්චු වල දමා ගන්න. When the blocks are set hard the molds are loosened and the blocks placed in a solution…
 • Artificial Marble Bathroom Cabinet
  Artificial Marble Bathroom Cabinet Artificial Marble Bathroom Cabinet is gaining in popularity, many hotel, shopping mall and department around the world use artificial marble cabinet for decorating. Unlike many natural stones that can be stained by oils and grease from cooking, engineered stone is resistant to these risks and offered…
 • ස්වාභාවික කිරිගරු St ගල් කවුන්ටර
  Natural Marble Stone Countertops Marble is a metamorphic rock composed of recrystallized carbonate minerals, most commonly calcite and dolomite. Because the main composition of marble is calcium carbonate (CaCO3), it is much softer than granite. Marble ranks about 4 on the Mohs mineral hardness scale. It comes in a wide…
12 පිටුව 1 වල 2
ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:
දැන් විමසන්න
දැන් විමසන්න