කිරිගරු sla ස්ලැබ්
  • ඔප දැමූ සුදු කිරිගරුඬ ස්ලැබ්
    Polished White Marble Slab Polished white marble slab also called China Carrara white and China Arabescato marble slab. It has changeable surface, from yellow tendons line to gray line, with texture like clouds or river. Many sizes and thickness available and can be widely used to Flooring tile, TV Background…
1 පිටුව 1 වල 1
ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:
දැන් විමසන්න
දැන් විමසන්න